Kinderboerderij Otterspoor

home nieuws locatie financiŽn wij wensen wie zijn wij Gedragscode

gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers / beheerder

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als kinderboerderij Otterspoor (stichting kinderboerderij Maarssenbroek) voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht (beheerder) stellen we je op de hoogte van deze gedragscode. Deze gedragscode staat eveneens in het dagelijkse handboek vermeld. Er wordt van de vrijwilliger, stagair(e) of betaalde kracht (beheerder) verwacht dat ze de gedragscode kennen en zich volgens de gedragscode zullen handelen.

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers / beheerder:

De (vrijwillige) medewerker / beheerder moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. De (vrijwillige) medewerker / beheerder onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. De(vrijwillige) medewerker / beheerder dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. De  (vrijwillige) medewerker / beheerder onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De (vrijwillige) medewerker / beheerder mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. De (vrijwillige) medewerker / beheerder zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. De  (vrijwillige) medewerker / beheerder heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. Indien de (vrijwillige) medewerker / beheerder gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon. De (vrijwillige) medewerker / beheerder krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.  In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker / beheerder in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk ( met minderjarigen) door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. Deze gedragscode is per 1 januari 2018 vastgesteld door de voorzitter van het bestuur  van kinderboerderij Otterspoor (stichting kinderboerderij Maarssenbroek) mevrouw A. Ankersmit en wordt gesteund door het volledige bestuur.

Door het bestuur is als vertrouwenspersoon aangewezen:

Jessica van Garderen

06-10927012

kinderboerderij.otterspoor@gmail.com

Gedragscode